Prețul de grevă este de 6 litere

Această dispoziție definește refuzul la îmbarcare drept refuzul de a transporta pasageri pe un anumit zbor, deși aceștia prețul de grevă este de 6 litere prezentat pentru îmbarcare în condițiile stabilite, cu excepția cazurilor în care există motive temeinice pentru refuzul la îmbarcare, cum ar fi starea sănătății, cerințele de siguranță sau securitate sau documente de călătorie necorespunzătoare.

În cazul în care unui pasager i se refuză îmbarcarea împotriva voinței sale, acesta beneficiază, în temeiul articolului 4 alineatul  3 din Regulamentul nr. Prezenta cauză își are originea într-un litigiu între compania aeriană Finnair Oyj  3 și domnul Lassooy. Acesta din urmă rezervase un loc pentru zborul Barcelona-Helsinki din 30 iulie de la ora În urma unei greve la aeroportul din Barcelona Spaniasurvenită la 28 iulieFinnair a decis să reorganizeze zborurile prevăzute pentru 28, 29 și 30 iulie și a refuzat îmbarcarea domnului Lassooy, acordând prioritate, pentru zborul pe care acesta din urmă trebuia să îl efectueze, pasagerilor care nu s-au putut îmbarca pe zborul regulat din 29 iulie ca urmare a acestei greve.

Domnul Lassooy invocă în prezent articolul 4 alineatul  3 din Regulamentul nr. În prezentele concluzii vom indica motivele pentru care considerăm că noțiunea de refuz la îmbarcare cuprinde nu numai cazurile de suprarezervare, ci și alte motive, cum ar fi motivele legate de operare.

Apoi, vom explica de ce, în opinia noastră, articolul 2 litera  j și articolul 4 din Regulamentul nr. De asemenea, vom expune motivele pentru care considerăm că articolul 4 alineatul  3 și articolul 5 alineatul  3 din acest regulament trebuie să fie interpretate în sensul că un operator de transport aerian nu poate invoca împrejurări excepționale care au afectat un zbor pentru a fi exonerat de obligația de compensare față prețul de grevă este de 6 litere pasagerul căruia i-a refuzat îmbarcarea pe un zbor ulterior în cazul în care motivează refuzul prin reorganizarea acestui zbor prețul de grevă este de 6 litere urmare a acestor împrejurări excepționale.

În sfârșit, vom indica de ce, în opinia noastră, o asemenea interpretare nu intră în conflict cu principiul egalității de tratament. I — Cadrul juridic 8. Considerentul  1 al Regulamentului nr. Considerentul  14 al acestui regulament precizează că obligațiile care revin operatorilor efectivi de transport aerian ar trebui limitate sau responsabilitatea lor ar trebui exonerată în cazurile în care evenimentul este cauzat de circumstanțe excepționale, care nu pot fi evitate în pofida tuturor măsurilor rezonabile adoptate.

Astfel de circumstanțe pot surveni în special în caz de instabilitate politică, condiții meteorologice incompatibile cu desfășurarea zborului în cauză, riscuri legate de siguranță, deficiențe neprevăzute care pot afecta siguranța zborului, precum și greve care afectează operațiunile unui operator efectiv de transport aerian.

Articolul 4 din Regulamentul nr. Voluntarii sunt asistați în conformitate cu articolul 8, asistența fiind oferită pe lângă indemnizațiile menționate în prezentul alineat.

În temeiul articolului 5 alineatul  3 din opțiune de internet regulament, operatorul efectiv de transport aerian nu este obligat să plătească compensația datorată în cazul anulării unui zbor în situația în care poate face dovada că anularea rezultă din apariția unor împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

Articolul 7 alineatul  1 litera  b din regulamentul menționat coroborat cu articolul 4 din acesta prevede o compensație forfetară de de euro pentru pasagerii cărora le-a fost refuzată îmbarcarea pentru toate zborurile intracomunitare de peste de kilometri și pentru toate zborurile cuprinse între și  de kilometri.

Articolele 8 și 9 din Regulamentul nr. II — Situația de fapt și procedura principală În urma unei greve a personalului aeroportului din Barcelona la 28 iuliezborul regulat Barcelona-Helsinki de la ora Finnair a decis să își reorganizeze zborurile pentru ca pasagerii acestui zbor să nu fie afectați de un timp de așteptare prea lung. Astfel, acești pasageri au fost transportați către Helsinki Finlanda cu zborul din ziua următoare, 29 iuliede la ora Această reorganizare a avut drept consecință faptul că o parte dintre pasagerii care își cumpăraseră bilet pentru zborul din 29 iulie de la ora De asemenea, anumiți pasageri, precum domnul Lassooy, care își cumpăraseră biletul pentru zborul din 30 iulie de la ora Considerând că Finnair i-a refuzat îmbarcarea, în sensul articolului 4 din Regulamentul nr.

Prin decizia din 19 decembrieHelsingin käräjäoikeus a respins acțiunea formulată de domnul Lassooy pentru motivul că regulamentul menționat nu viza decât compensarea pasagerilor pentru refuzul la îmbarcare din cauza unei suprarezervări din motive economice. Această instanță a considerat că articolul 4 din Regulamentul nr. Aceasta a considerat că zborul domnului Lassooy fusese anulat, deși acest zbor a avut loc în mod efectiv. Printr-o hotărâre pronunțată la 31 augustaceasta din urmă a constatat că Finnair refuzase îmbarcarea domnului Lassooy împotriva voinței acestuia.

Instanța a considerat că zborul nu fusese anulat, întrucât avionul a decolat la momentul indicat în confirmarea rezervării domnului Lassooy și datele de identificare ale zborului erau aceleași ca și cele cuprinse în rezervarea respectivă. Helsingin hovioikeus a considerat că rezultă atât din formularea Regulamentului nr.

Finnair nu este exonerată, așadar, de răspundere pentru motive legate de o prețul de grevă este de 6 litere și este obligată să îl compenseze pe domnul Lassooy conform articolului 7 din regulamentul câștiguri prostituție pe internet. Helsingin hovioikeus a anulat decizia din 19 decembrie și a obligat Finnair la plata a de euro plus dobânzile datorate.

Finnair a formulat recurs la Korkein oikeus.

Litere și numere

Această instanță are îndoieli cu privire la interpretarea care trebuie dată dispozițiilor Regulamentului nr. Aceasta a decis, așadar, să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții mai multe întrebări preliminare.

În cazul în care [acest] regulament prețul de grevă este de 6 litere înțeles în sensul că îmbarcarea poate fi refuzată și din alte motive decât cele care privesc pasagerii, acesta trebuie interpretat în sensul că refuzul la îmbarcare este justificat și în cazul unei reorganizări a zborurilor din cauza circumstanțelor excepționale în sensul considerentelor  14 și  15 ale regulamentului [menționat]?

Cu alte cuvinte, poate operatorul de transport aerian să invoce circumstanțele extraordinare și în raport cu pasagerii unei curse ulterioare asupra căreia evenimentul respectiv nu a avut urmări directe? În această privință, există o diferență majoră în funcție de aspectul dacă statutul și dreptul la compensare al pasagerului urmează să fie apreciate conform articolului 4 din Regulamentul [nr.

Pentru a da un răspuns clar instanței de trimitere, apreciem că întrebările pot fi analizate după cum urmează. Mai precis, instanța de trimitere solicită să se stabilească, în esență, dacă această dispoziție trebuie să fie interpretată în sensul că respectiva noțiune cuprinde numai refuzurile la îmbarcare din cauza suprarezervării sau include și alte cazuri, precum refuzurile la îmbarcare din cauza reorganizării zborurilor.

  • Extinderea Bitcoin
  • Prin finanțarea pusă la dispoziția acestor entități, FPM contribuie la finanțarea economiei Uniunii.
  • Pentru mai multe detalii, se pot consulta link-urile de mai sus.
  • Options strategy - Wikipedia
  • Orele indicate în bilet, în orar şi în alte documente nu sunt garantate şi nu fac parte din contractul de transport.

A doua și a treia întrebare sunt, în opinia noastră, legate. Astfel, prin intermediul acestor două întrebări, instanța de trimitere solicită Curții, în realitate, să analizeze efectul pe care îl poate avea apariția unor împrejurări excepționale asupra regimului de compensare și de asistență instituit prin articolul 4 din Regulamentul nr.

Apoi, prin intermediul primei părți a celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească domeniul de aplicare al efectelor anulării unui zbor din cauza unor împrejurări excepționale. Astfel, aceasta întreabă, în esență, dacă exonerarea de obligația de compensare în cazul anulării unui zbor datorată unor împrejurări excepționale, astfel cum este prevăzută la articolul 5 alineatul  3 din regulamentul menționat, poate fi extinsă la cazurile de refuz la îmbarcare pentru un zbor ulterior în situația în care operatorul de transport aerian justifică refuzul prin reorganizarea acestui zbor ca urmare a acestor împrejurări excepționale.

În sfârșit, înțelegem că prin intermediul celei de a doua bitcoinwisdom btc usd a celei de a treia întrebări instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă nu există o inegalitate de tratament între pasagerii al căror zbor a fost anulat și cei cărora le-a fost refuzată îmbarcarea, în măsura în care primii, conform articolului 5 alineatul  3 din Regulamentul nr.

B — Cu privire la întrebările preliminare Potrivit unei jurisprudențe constante, pentru interpretarea unei dispoziții de drept al Uniunii, este necesar să se țină cont nu doar de termenii acesteia, ci, în egală măsură, de contextul său și de obiectivele urmărite prin reglementarea din care face parte această dispoziție  4.

La o simplă lectură a articolului 2 litera  j din Regulamentul nr. Intenția legiuitorului Uniunii trebuie, așadar, să fie identificată în contextul acestei dispoziții și având în vedere obiectivele urmărite de acest regulament. Regulamentul menționat urmărește să înlocuiască Regulamentul CEE nr.

Astfel, în propunerea sa de regulament  7Comisia Europeană arăta că Regulamentul nr.

  • Diferența dintre simbol și simbol
  • Как ты говоришь, они вернутся домой через фенг.
  • Нагнувшись вперед, она уперлась руками в стол и поцеловала его в губы.
  • Она говорит, что таким образом обретет душевный покой.

Astfel, un număr prea mare de pasageri ar fi continuat să fie afectați de aceste practici  8. Odată cu adoptarea Regulamentului nr. Așadar, legiuitorul Uniunii a dorit să instituie, prin Regulamentul nr.

prețul de grevă este de 6 litere

Pentru a asigura efectul deplin al acestor norme, noțiunea de refuz la îmbarcare trebuie interpretată în sens larg și nu se poate limita la suprarezervare. Aceasta rezultă în mod clar din lucrările pregătitoare pentru adoptarea acestui regulament.

Astfel, potrivit legiuitorului Uniunii, practica refuzului la îmbarcare are două cauze. Cea dintâi este transferul pe un zbor ulterior al unor pasageri care nu se pot îmbarca pentru zborul pentru care au o rezervare din cauza unor probleme legate de operare, cum ar fi sosirea tardivă sau anularea zborurilor de corespondență sau înlocuirea unui avion defect cu un aparat cu o capacitate mai redusă. Astfel, pasagerii transferați creează o cerere de locuri neașteptată, uneori atât de ridicată încât pasagerii zborului următor sunt refuzați la îmbarcare.

Cea de a doua cauză este cea a pasagerilor care nu se prezintă la îmbarcare, ceea ce determină practica suprarezervării  Astfel, amintim că acesta urmărește asigurarea unui înalt nivel de protecție a pasagerilor aerieni, refuzul la îmbarcare cauzând dificultăți și neplăceri grave acestor pasageri  În această privință, Curtea a statuat, în Hotărârea Sturgeon și alții, citată anterior, că dispozițiile care acordă drepturi pasagerilor aerieni, inclusiv cele care acordă un drept la compensare, trebuie să fie interpretate în sens larg  Or, a admite că numai cazurile de suprarezervare sunt cuprinse în noțiunea de refuz la îmbarcare ar avea drept consecință lipsirea de orice protecție a pasagerilor aflați în situația domnului Lassooy.

Astfel, amintim prețul de grevă este de 6 litere, în acțiunea principală, domnul Lassooy s-a prezentat în condițiile stabilite la îmbarcare, care i-a fost refuzată ca urmare a deciziei luate de Finnair de a-și reorganiza zborurile și de a acorda prioritate pasagerilor aerieni al căror zbor fusese anulat cu două zile înainte din cauza unei greve.

Zborul pentru care domnul Lassooy avea rezervare a avut loc la ora și în ziua prevăzute. Prin urmare, prețul de grevă este de 6 litere considerăm că domnul Lassooy nu a prețul de grevă este de 6 litere obiectul unui refuz la îmbarcare, acesta nu ar putea invoca articolul 4 din Regulamentul nr.

Astfel, un pasager care se află în aceeași situație ca și domnul Lassooy, pentru că operatorul de transport aerian a luat în mod unilateral decizia de a-și reorganiza zborurile, nu ar intra în niciuna dintre categoriile care prevăd măsuri de protecție în privința pasagerilor aerieni care suportă dificultăți și neplăceri grave.

Operatorul de transport aerian nu ar avea obligația de a-i plăti o compensație pentru prejudiciul ocazionat și nici, mai ales, de a-i oferi asistență, cu alte cuvinte de a-i asigura acestui pasager nevoile imediate, la fața locului. Acesta din urmă ar fi abandonat, ceea ce ar fi total contrar obiectivului urmărit prin regulamentul menționat care este, amintim, acela de a asigura un înalt nivel de protecție a pasagerilor aerieni.

În plus, aceasta ar putea avea drept consecință și faptul că anumiți operatori de transport aerian ar putea încerca să eludeze dispozițiile Regulamentului nr. Astfel, ar fi ușor pentru acești operatori de transport să pretexteze o reorganizare a zborurilor sau orice alte motive decât cel al suprarezervării pentru a refuza îmbarcarea unui pasager și a evita să îi plătească o compensație sau să îi asigure deservirea. În consecință, având în vedere ansamblul acestor elemente, considerăm că articolul 2 litera  j din Regulamentul nr.

Astfel, Finnair consideră că motivele care au condus la refuzul de a-i permite domnului Lassooy îmbarcarea pe zborul pentru care avea rezervare erau motive admisibile de refuz la îmbarcare, întrucât astfel de motive ar fi legate de starea sănătății, cerințele de siguranță sau securitate, conform acestei dispoziții.

prețul de grevă este de 6 litere

Finnair consideră de asemenea că, întrucât Regulamentul nr. Instanța de trimitere, în ceea ce o privește, întreabă dacă motivele admisibile de refuz la îmbarcare nu sunt legate numai de pasagerul care face obiectul acestui refuz.

Astfel, un refuz la îmbarcare pentru care există motive temeinice, în sensul acestei dispoziții, are drept consecință excluderea în privința pasagerului în cauză a oricărei posibilități de compensare și a oricărei asistențe.

prețul de grevă este de 6 litere

Așadar, în ceea ce privește o derogare de la regulile de protecție instituite prin acest regulament în beneficiul pasagerilor aerieni, aceasta trebuie să fie de strictă interpretare, conform jurisprudenței constante a Curții  Refuzul la îmbarcare se caracterizează prin faptul că vizează un pasager, iar nu zborul însuși.

Desigur, se poate întâmpla ca mai multor pasageri să le fie refuzată îmbarcarea pentru același zbor. Cu toate acestea, contrar cazurilor de anulare și de întârziere, refuzul la îmbarcare nu are ca efect afectarea fără distincție a tuturor pasagerilor. Este o măsură individuală luată de operatorul de transport aerian în mod arbitrar împotriva unui pasager care a îndeplinit, cu toate acestea, toate condițiile cerute în scopul îmbarcării. În opinia noastră, în astfel de cazuri, articolul 4 din Regulamentul nr.

În schimb, considerăm că, având în vedere obiectivul acestui regulament, prețul de grevă este de 6 litere este acela de a asigura prețul de grevă este de 6 litere nivel înalt de protecție a pasagerilor aerieni, decizia de refuz la îmbarcare bazată pe motive care sunt complet exterioare pasagerului în cauză nu poate avea ca efect să îl lipsească pe acesta de orice protecție. Apariția unor împrejurări excepționale care determină pentru operatorul de transport aerian o reorganizare a zborurilor sale, precum în prezenta cauză, nu este de natură, în opinia noastră, să pună sub semnul întrebării această analiză.

Mai întâi, în măsura în care conceptul de împrejurări excepționale urmărește să limiteze, chiar să exonereze răspunderea operatorului de transport aerian, în cazul în care evenimentul în cauză nu ar fi putut fi evitat în pofida tuturor măsurilor rezonabile adoptate  15se impune realizarea unei aplicări restrânse a acestuia. În continuare, constatăm că în considerentul  15 al Regulamentului nr.

Legiuitorul Uniunii nu a prevăzut în mod expres ca scuza împrejurărilor excepționale să poată fi invocată de operatorul de transport aerian în eventualitatea refuzului la îmbarcare. În această privință, astfel cum a observat în mod justificat guvernul finlandez, chiar și în cazul anulării sau al întârzierii din cauza unor împrejurări excepționale, pasagerul beneficiază de dreptul la redirecționare și la deservire, în temeiul articolelor 5 și 6 din acest regulament.

În schimb, legiuitorul Uniunii nu a prevăzut nimic asemănător în ceea ce privește un pasager căruia îi este refuzată îmbarcarea.

COVID Legislative Tracker

prețul de grevă este de 6 litere După cum am văzut, pasagerul în cauză este lipsit de orice deservire și de orice asistență în cazul în care situația sa nu intră în domeniul de aplicare al articolului 4 din regulamentul menționat. Aceleași constatări se impun, în opinia noastră, în ceea ce privește posibilitatea de extindere a exonerării de obligația de compensare în caz de anulare a unui zbor datorată unor prețul de grevă este de 6 litere excepționale, în situația refuzului la îmbarcare pe un zbor ulterior atunci când operatorul de transport aerian justifică refuzul prin reorganizarea acestui zbor ca urmare a acestor împrejurări excepționale.

De altfel, adăugăm că din considerentul  15 al Regulamentului nr. În prezenta cauză, împrejurările excepționale, și anume greva personalului aeroportului, nu au afectat decât zborul din 28 iulie de la ora Dacă aceste împrejurări au făcut într-adevăr imposibil zborul, Finnair neavând niciun control asupra evenimentelor care au afectat aeroportul din Barcelona, situația este diferită pentru zborurile din 29 și din 30 iulieîntrucât Finnair era liberă să acorde sau să nu acorde prioritate pasagerilor zborului din 28 iulie Greva de la aeroportul din Barcelona din acea zi nu a avut în prețul de grevă este de 6 litere mod efectul de a constrânge Este opțiuni binare să refuze îmbarcarea domnului Lassooy, la două zile după zborul anulat.

Finnair a luat singură decizia de a reorganiza zborurile și o astfel de decizie nu poate avea ca efect să lipsească de orice protecție pasagerul aerian care s-a prezentat la îmbarcare în condițiile stabilite. Este adevărat, desigur, că greva de la aeroport nu poate fi imputată Finnair. Cu toate acestea, astfel cum rezultă din lucrările pregătitoare pentru adoptarea Regulamentului nr. Astfel, legiuitorul Uniunii a adoptat o soluție simplă în temeiul căreia toate obligațiile referitoare la acest regim incumbă operatorului de transport care asigură zborul.

Este o soluție care se dorește a fi practică, dat fiind că operatorul de transport care asigură zborul dispune de personal și de agenți în aeroporturi pentru a veni în ajutorul pasagerilor.

Este un sistem direct, simplu și, prin urmare, ușor de înțeles de către pasageri  Dacă operatorul de transport aerian apreciază că nu trebuie să suporte consecințele unei greve la aeroport, acesta are dreptul, în temeiul articolului 13 din Regulamentul nr. Unei astfel de interpretări i se poate opune faptul că situația pasagerului căruia operatorul de transport aerian i-a refuzat îmbarcarea, precum în prezenta cauză, ca urmare a unor împrejurări excepționale ar fi mai favorabilă decât cea a pasagerului al cărui zbor a fost anulat sau a fost întârziat ca urmare a unor astfel de împrejurări, în măsura în care primul va fi compensat, dar nu și cel de al doilea.

prețul de grevă este de 6 litere

Potrivit guvernului finlandez, această situație ar putea fi contrară principiului egalității de tratament. Potrivit unei jurisprudențe constante, principiul egalității de tratament sau al nediscriminării impune ca situații comparabile să nu fie tratate în mod diferit și ca situații diferite să nu fie tratate în prețul de grevă este de 6 litere mod, cu excepția cazului în care un astfel de tratament este justificat în mod obiectiv  Or, contrar celor susținute de guvernul finlandez  20nu considerăm că pasagerii victime ale unei anulări sau ale unei întârzieri a zborului se găsesc în aceeași situație ca și pasagerii cărora operatorul de transport aerian le-a refuzat îmbarcarea.

Astfel, am văzut la punctul 46 din prezentele concluzii că refuzul la îmbarcare nu afectează ansamblul pasagerilor unui zbor, ci pe unul sau mai mulți pasageri care s-au prezentat, cu toate acestea, în condițiile stabilite pentru îmbarcare. Prin simpla decizie arbitrară a operatorului de transport aerian, pasagerul căruia i-a fost refuzată îmbarcarea nu va lua parte la zborul pentru care avea o rezervare, zbor care va fi realizat conform programului prevăzut de operatorul de transport aerian.

Situația este diferită în cazul anulării sau al întârzierii zborului, întrucât, în asemenea ipoteze, toți pasagerii sunt vizați și afectați în același mod. În cazul în care anularea sau întârzierea zborului este cauzată de împrejurări excepționale, operatorul de transport aerian nu are obligația de a plăti compensația prevăzută la articolul 7 din Regulamentul nr. Întrucât răspunderea pentru dificultățile și neplăcerile suferite de pasageri nu revine operatorului de transport menționat, compensația, care îndeplinește o funcție de descurajare  22nu se justifică.

COVID-19 Legislative Tracker

În schimb, situația este diferită atunci când pasagerului i se refuză prețul de grevă este de 6 litere, precum în prezenta cauză, prețul de grevă este de 6 litere ce a fost decisă o reorganizare a zborurilor de către operatorul de transport aerian ca urmare a unor împrejurări excepționale.

Prin această unică decizie, operatorul de transport aerian cauzează dificultăți și neplăceri unuia sau mai multor pasageri aleși în mod complet aleatoriu. Din acest motiv, întrucât prejudiciul suportat este imputabil operatorului de transport aerian, indemnizația este datorată în continuare pentru a-l descuraja pe acesta din urmă să recurgă la o astfel de practică și pentru a recurge cu prioritate la apelul la voluntari dispuși să renunțe la rezervările lor, conform articolului 4 alineatul  1 din Regulamentul nr.

Prin urmare, având în vedere ansamblul acestor elemente, considerăm că articolul 2 litera  j și articolul 4 din acest regulament trebuie să fie interpretate în sensul că refuzul la îmbarcare strategie pentru opțiuni 9 1 poate fi justificat prețul de grevă este de 6 litere mod temeinic de împrejurări excepționale, numai refuzul de a îmbarca pasageri justificat de motive legate de situația individuală a acestor pasageri putând avea ca efect excluderea calificării acestui refuz drept refuz la îmbarcare.

Pe de altă parte, articolul 4 alineatul  3 și articolul 5 alineatul  3 din regulamentul menționat trebuie să fie interpretate în sensul că un operator de transport aerian nu poate invoca împrejurări excepționale care au afectat un zbor pentru a fi exonerat de obligația de compensare față de pasagerul căruia i-a refuzat îmbarcarea pe un zbor ulterior atunci când motivează refuzul prin reorganizarea acestui zbor ca urmare a acestor împrejurări excepționale.

O astfel de interpretare nu este contrară principiului egalității de tratament.

Bullish strategies[ edit ] Bullish options strategies are employed when the options trader expects the underlying stock price to move upwards. The trader may also forecast how high the stock price may go and the time frame in which the rally may occur in order to select the optimum trading strategy for buying a bullish option. The most bullish of options trading strategies, used by most options traders, is simply buying a call option. The market is always moving.

V — Concluzie Articolul 4 alineatul  3 și articolul 5 alineatul  3 din acest regulament trebuie să fie interpretate în sensul că un operator de transport aerian nu poate invoca împrejurări excepționale care au afectat un zbor pentru a fi exonerat de obligația de compensare față de pasagerul căruia i-a refuzat îmbarcarea pe un zbor ulterior atunci când motivează refuzul prin reorganizarea acestui zbor ca urmare a acestor împrejurări excepționale.

O asemenea interpretare nu intră în conflict cu principiul egalității de tratament.

Termenii și condițiile de transportare

Ipunctul 41, precum și jurisprudența citată. Pasagerul trebuie să aibă o rezervare confirmată pentru zborul respectiv și trebuie să se prezinte personal pentru înregistrare în condițiile stipulate și la ora indicată în prealabil și în scris de către operatorul de transport aerian, tur operator sau un agent de voiaj autorizat sau, în cazul în care ora nu este indicată, nu mai târziu de 45 de minute înaintea orei de plecare publicate.

Ipunctul  Ipunctul 17 și jurisprudența citată.

Asevedeași